BIOFERT NPK 7-21-21

Фасовка:

600 кг

Продукт

BIOFERT NPK
Мiнеральне комплексне гранульоване добриво з допомiжними елементами живлення
 
СКЛАД:
Загальний вмiст азоту (N) 7%
Амонiйний азот 7.0%
Фосфор (P2O5) 21%
Фосфор ангiдрид (P2O5) розчинний у нейтральному цитратi амiаку та водi 19.0%
Фосфор ангiдрид(P2O5)розчинний у водi 14.7%
Фосфор ангiдрид(P2O5) розчинний у неорганiчнiй кислотi 2.0%
Оксид калiй (К2O) розчинний у водi 21.0%
Сiрка триоксид (SO3) розчинна у водi 10.0%
Цинк (Zn) 0,05%
 
ФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI:
сферичнi гранули, бiло-сiрий колiр, слабкий запах
ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД:
(2-5 мм) мiн.  95.0 %
ТЕРМIН ПРИДАТНОСТI:
Необмежений, за умови, правильного зберiгання

Дiюча речовина

Дiя препарату
Амонiйний азот живить культуру на всiх стадiях росту; фосфор у доступнiй формi сприяє активному розвитку кореневої системи, i дає молодим рослинам швидкий старт; калiй важливий елемент живлення рослини, бере участь в азотному обмiнi рослини. Його нестача призводить до накопичення в клiтинах токсичного амiачного азоту, що веде до вiдмирання тканин в результатi зневоднення; сiрка, основний з елементiв живлення, вiдiграє важливу роль у  розвитку рослини. Недостатнiсть сiрки призводить до не ефективного використання азоту.

Застосування

- добрива цiєї серiї можна використовувати як восени так i навеснi пiд основний обробiток, в передпосiвну культивацiю, при посiвi
- застосовувати згiдно обраної системи удобрення культури
- включати в систему удобрення поряд iз традицiйними добривами
Норми застосування
120-200 кг/га